BIBLIONER ONLINE KNJIŽARA

  /    /  Clio, Film, Umjetnost  /  Estetika televizije i novih medija Stanko Crnobrnja

Estetika televizije i novih medija
Stanko Crnobrnja

22.00KM

Autor: Stanko Crnobrnja

Izdavač: Clio

Jed­na od naj­o­zbilj­ni­jih tran­sfor­ma­ci­ja te­le­vi­zi­je ot­po­če­la je pred sam kraj XX ve­ka ka­da te­le­vi­zi­ja od ana­log­ne pre­la­zi na di­gi­tal­nu teh­no­lo­gi­ju.

Kategorije: , ,

Opis

Knji­ga Stan­ka Cr­no­br­nje osve­tlja­va uti­caj ove va­žne me­dij­ske tran­sfor­ma­ci­je na stva­ra­nje no­ve te­le­vi­zi­je i no­vih te­le­vi­zij­skih este­ti­ka. Ova knji­ga tre­ba da do­pri­ne­se lak­šem shva­ta­nju „sta­re“ te­le­vi­zi­je i što bez­bol­ni­jem sna­la­že­nju pu­bli­ke u ra­zno­vr­snom sve­tu no­ve te­le­vi­zi­je i no­vih me­di­ja ko­ji je pred na­ma. Autor je svo­je is­tra­ži­va­nje usme­rio pre sve­ga na je­zik te­le­vi­zi­je i nje­na stil­ska iz­ra­žaj­na sred­stva, ne za­ne­ma­ru­ju­ći pri tom te­o­rij­ski aspekt; od na­ra­tiv­ne te­o­ri­je, pre­ko te­o­ri­je žan­ro­va, so­ci­o­lo­ških i psi­ho­a­na­li­tič­kih is­tra­ži­va­nja, sti­že do fe­mi­ni­stič­kih stu­di­ja, i u svi­ma nji­ma is­ti­če upra­vo one aspek­te ko­ji su re­le­vant­ni za pro­u­ča­va­nje te­le­vi­zi­je kao este­tič­kog fe­no­me­na. Este­ti­ka te­le­vi­zi­je i no­vih me­di­ja u vre­me­nu ogla­ša­va­nja, bil­bor­da, te­le­šo­po­va i kaj­ro­na si­gur­no je pod pri­ti­skom sa­svim raz­li­či­tih pa­ra­dig­mi. Knji­ga Stan­ka Cr­no­br­nje otva­ra pu­te­ve za na­ša sop­stve­na či­ta­nja i tu­ma­če­nja.

Dodatne informacije

Dimenzije 20 × 14 cm

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Estetika televizije i novih medija
Stanko Crnobrnja”

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

S. Markovića 11, Banja Luka + 387 66 119 142 chapterone@qodeinteractive.com
Newsletter


Brza i sigurna kupovina